Archiwum kategorii: Zamówienia publiczne

Wykonanie remontu 4 aneksów zawierających pokój i łazienkę w budynku Łanowa 43E: 018, 118, 319, 420 oraz remontu posadzki korytarza parteru wraz z wykonaniem okładziny płytkami glazurowanymi schodów wejściowych, dwóch spoczników do części mieszkalnej Łanowa 43E oraz posadzki portierni

Zawiadomienie o wyborze oferty Protokół z otwarcia ofert Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Formularz oferty Oświadczenie Wzór umowy

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynku Łanowa 43d – Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41” wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę

Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja dotycząca oceny ofert Zapytania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny Protokół z otwarcia ofert Informacja dodatkowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Przebudowa i rozbudowa zaplecza gastronomicznego Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznych Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu Rzut parteru Rzut piwnic Wyjaśnienia do SIWZ Ogłoszenie o przetargu SIWZ Formularz oferty Wzór umowy Oświadczenie